Beleidsplan 2018

- RISN nr. van de stichting 816057485

- Doel van de stichting

- Beloningsbeleid

- Beleidsplan     

 

 

DOEL VAN DE STICHTING
De Stichting Historisch Zwaag ontplooit jaarlijks diverse activiteiten. Doel hiervan is enerzijds te laten zien wat de stichting aan materiaal bezit en anderzijds een poging te doen om de sociale contacten van (oud-)Zwagers te verstevigen.

 

BELONINGSBELEID
De bestuursleden krijgen voor hun werk voor de vereniging geen vergoeding.

 


HET BELEIDSPLAN

Inleiding.
De Stichting Historisch Zwaag werd opgericht in 2004. Het doel van de stichting is het bewaren en uitdragen van de geschiedenis van het dorp Zwaag. De stichting bestaat uit een bestuur en medewerkers en wordt ondersteund door donateurs en sponsors. Het onderkomen van de stichting is gevestigd in de Dorpskerk aan de Kerkelaan 8 in Zwaag. Wekelijks zijn wij, op dinsdagavond, aanwezig.

 

Bestuur.
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit vijf personen. Buiten voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er twee algemene leden toegevoegd. Er wordt gemiddeld eens in de twee maanden vergaderd. Tijdens vergaderingen wordt de gang van zaken besproken en worden plannen gemaakt voor tentoonstellingen en andere activiteiten.

 

Donateurs en sponsors.
De Stichting Historisch Zwaag kan rekenen op een aantal trouwe donateurs. Het aantal is redelijk constant. Toename is echter nauwelijks aan de orde. De jeugd heeft, zo blijkt, weinig interesse in de geschiedenis van eigen dorp. Ouderen vinden het wel interessant, echter door vergrijzing en overlijden loopt het donateurenbestand toch iets terug. 

Het aantal sponsors, hoofdzakelijk Zwaagse bedrijven, neemt de laatste jaren iets toe. Sponsors leveren een grotere bijdrage dan de donateurs. 

 

Nieuwsbrief.
Minimaal tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief, die bestemd is voor medewerkers, donateurs, sponsors en iedereen die hierin geïnteresseerd is. In de nieuwsbrief wordt noemenswaardige informatie vermeld. Hoofdzakelijk gaat het over door de stichting georganiseerde activiteiten.

 

Website.
De stichting beschikt over een eigen website: www.historisch-zwaag.nl. Deze website wordt gebruikt om belangstellenden in de gelegenheid te stellen zich op de hoogte te stellen van de werkzaamheden van de stichting. Op de site is een groot aantal foto’s, documenten, video’s en andere interessante informatie te vinden. 

Ook is er een Facebookpagina, waarop circa 375 likes zijn geplaatst.  

 

Activiteiten.
De Stichting Historisch Zwaag ontplooit jaarlijks diverse activiteiten. Doel hiervan is enerzijds te laten zien wat de stichting aan materiaal bezit en anderzijds een poging te doen om de sociale contacten van (oud-)Zwagers te verstevigen. Activiteiten zijn onder andere:

 

Voorjaarstentoonstelling:
In het vroege voorjaar wordt, in principe in de Dorpskerk, een voorjaarstentoonstelling of vergelijkbare activiteit georganiseerd. Ook is er al eens een cabaretvoorstelling, een filmmiddag en een lezing door een spreker geweest. Onderwerp tijdens deze activiteiten is niet alleen de geschiedenis van het dorp Zwaag. Westfriesland komt in de ruimste zin hierbij aan bod.

 

Rondleiding Dorpskerk:
Regelmatig worden in de Dorpskerk rondleidingen georganiseerd. De rondleiding kan deel uitmaken van een bezoek aan ons onderkomen. Het blijkt een interessant onderdeel van dat bezoek te zijn. Na de rondleiding kan in onze werkruimte informatie ingewonnen worden, waarbij de medewerkers van de stichting maar al te graag antwoord proberen te vinden op de door de bezoekers gestelde vragen. Ook is het mogelijk inzage te krijgen in het archief.

 

Open avonden:
Eenmaal in de maand stelt de stichting iedere belangstellende in de gelegenheid een bezoek te brengen aan ons onderkomen. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde “Open Avond”.  Ongevraagd kan men binnen lopen en om informatie vragen. Ook is het mogelijk om op deze avond materiaal aan ons aan te bieden of informatie te vragen over eventueel medewerkerschap.

 

Ondersteuning van projecten:
Regelmatig wordt door scholen om informatie gevraagd over het dorp. Graag verlenen wij onze medewerking daaraan. De jeugd van de basisschool gebruikt deze informatie voor op school te maken werkstukken.

 

Festiviteiten:
De stichting verleent medewerking aan jubilea, (school)reünies en vergelijkbare festiviteiten. Vaak vindt men het leuk, om tijdens een dergelijke activiteit een stukje geschiedenis van eigen dorp terug te zien en daarvan gezamenlijk plezier te hebben. Tijdens een reünie wordt een stukje film of een aantal foto’s getoond, waarbij een en ander verteld wordt. Tijdens jubilea wordt er, over het algemeen, een statische fototentoonstelling opgebouwd, waarbij de bezoekers in de gelegenheid worden gesteld een en ander te bekijken. De reacties zijn over het algemeen bijzonder positief.

 

Open Monumentendag.
Jaarlijks wordt medewerking gegeven aan de Open Monumentendag. De Dorpskerk is die dag ter bezichtiging geopend en Stichting Historisch Zwaag sluit, indien mogelijk, aan met openstelling van het onderkomen in deze kerk.

 

Dorpsquiz.
Sedert een paar jaar organiseert de stichting een zogenaamde “Dorpsquiz”. Deze quiz wordt gehouden in oktober in partycentrum “De Witte Valk” in het hart van Zwaag. Vragen over het heden en verleden van het dorp worden, met ondersteuning van beeld- en geluidfragmenten, gesteld. Dit vraag- en antwoordspel gaat gepaard met de nodige hilariteit, waarbij de onderlinge strijd tussen de groepen soms tot verhitte discussies kan leiden. De stichting is van mening, dat deze quiz de gemeenschapszin positief prikkelt. 

 

Publicaties.
Door ons is medewerking verleend aan de publicatie van een boek over het Bangertgebied en, vrij recent, over de oorlogsdagen in Zwaag. Beide publicaties zijn goed ontvangen en er liggen plannen om wederom een boek te maken. Ditmaal over de Veiling Bangert en Omstreken.

 

Conclusie.
De Stichting Historisch Zwaag zet zich geheel belangeloos in voor de Zwaagse gemeenschap en kan bestaan door de financiële bijdrage van donateurs en sponsors.
In de loop der jaren heeft de stichting zich een prominente plek in de dorpsgemeenschap verworven. Reden voor de stichting om met de werkzaamheden door te gaan en inzet voor verbreiding van de geschiedenis van het dorp Zwaag te continueren en daarmee door te geven aan het nageslacht.